Designers create unusual, beautiful, and funny things from scratch. Of course, they couldn’t forget about toilet signs.

Các nhà thiết kế tạo ra những thứ không bình thường, đẹp và buồn cười từ đầu. Tất nhiên, họ không thể quên biểu tượng nhà vệ sinh.

16.

15.

14.12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Bonus: Here’s how you solve the toilet paper debate!

Preview photo credit alis91