We will always remember 2007 because of long bangs, pink shoelaces, and the boom of self-expression in the streets. We used to listen to Tokio Hotel and chat with our friends via ICQ. We were trying to get used to Windows Vista, and we were waiting for the last Harry Potter book. It’s been 10 years since then.

Chúng tôi sẽ nhớ năm 2007 vì tóc dài, dây giày màu hồng, và sự bùng nổ của sự tự biểu hiện trên đường phố. Chúng tôi đã từng nghe Tokio Hotel và trò chuyện với bạn bè qua ICQ. Chúng tôi đã cố gắng để làm quen với Windows Vista, và chúng tôi đang chờ đợi cuốn sách Harry Potter cuối cùng. Đã 10 năm kể từ đó.

10. iPhone

The first iPhone was made in 2007. In 2017, millions of people all over the world use it.

IPhone đầu tiên đã được thực hiện vào năm 2007. Năm 2017, hàng triệu người trên thế giới sử dụng nó

9. Jared Leto

In 2007, Jared Leto used to break women’s hearts with his mysterious appearance and heartbreaking songs. In 2017, Jared is dressed in casual clothes and doesn’t look as provocative as before.

Năm 2007, Jared Leto đã từng làm trái tim của phụ nữ với vẻ ngoài huyền bí và những bài hát đau lòng. Năm 2017, Jared mặc quần áo bình thường và không có vẻ khiêu khích như trước.

8. Skateboard and hoverboard

In 2007, every cool teenager was supposed to have his own skateboard. In 2017, skateboards are very common and hoverboards aren’t.

Trong năm 2007, mỗi cool tenn được cho là có ván trượt của riêng mình. Năm 2017, ván trượt rất phổ biến và không có bảng hoverboards.

7. Avril Lavigne

In 2007, Avril Lavigne had a rebellious teenage image. In 2017, there is no need to hide her beauty behind spikes and tons of makeup.

Năm 2007, Avril Lavigne có một hình ảnh tuổi teen nổi loạn. Năm 2017, không cần phải che giấu vẻ đẹp của mình sau hình ảnh gai góc và cách trang điểm.

6. Selfies

In 2007, we had to use a camera or a simple cell phone to take selfies. In 2017, selfies are a form of self-expression.

Trong năm 2007, chúng tôi đã phải sử dụng một máy ảnh hoặc một điện thoại di động đơn giản để lấy selfies. Năm 2017, selfies là một hình thức tự biểu hiện

5. Tokio Hotel

In 2007, Tokio Hotel were a true standard of eccentric emo-style. In 2017 — who are they?

Trong năm 2007, Tokio Hotel là một tiêu chuẩn thực sự của phong cách emo kỳ lạ. Năm 2017 – họ là ai?

4. Best TV series

In 2007, we looked forward to new episodes of Lost. In 2017, we love watching Game of Thrones. We want to see the new season!

Trong năm 2007, chúng tôi mong đợi các tập phim mới của Lost. Vào năm 2017, chúng tôi thích xem Game of Thrones. Chúng tôi muốn xem phần mớii!

3. Britney Spears

In 2007, Britney Spears had a nervous breakdown, shaved her head, and went to rehab. In 2017, she feels and looks great.

Trong năm 2007, Britney Spears đã bị suy nhược thần kinh, cạo đầu, và đi đến cơ sở phục hồi chức năng. Năm 2017, cô trông thật tuyệt.

2. Eyebrow fashion

In 2007, it was enough to have our eyebrows done and get some permanent makeup. In 2017, eyebrows are one of the most important parts of the face. Now we like them wider.

Năm 2007, chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình và nhận được một số trang điểm vĩnh viễn. Năm 2017, lông mày là một trong những phần quan trọng nhất của mặt. Bây giờ chúng tôi thích họ rộng hơn

1. Shoes

In 2007, UGG boots were the most popular winter boots. In 2017, we prefer colorful socks to keep warm.

Trong năm 2007, giày UGG là đôi ủng phổ biến nhất mùa đông. Năm 2017, chúng tôi thích vớ màu sắc để giữ ấm.