The future is finally here. Drones, hoverboards, gyroscooters — these are the words we use every day, and no one is surprised to hear them.
Tương lai là cuối cùng ở đây. Những máy bay không người lái, những con tàu treo, những con tàu lao động – đó là những từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày, và không ai ngạc nhiên khi nghe chúng.

1. Collapsible travel bottle – Chai du lịch

This bottle that shrinks and fits in any purse or bag is perfect for travelers. The spiral form makes Que Bottle very compact, leaving extra space for all the other things you want to put in your bag.
Chai này co lại và phù hợp với túi hoặc túi xách  hoàn hảo cho khách du lịch. Hình dạng xoắn ốc làm cho Quế Chai rất nhỏ gọn, để lại thêm không gian cho tất cả những thứ khác mà bạn muốn đặt trong túi của bạn.

2. Sensor for flowers – Cảm biến cho hoa

Parrot Flower Power is designed to help you take care of your plants, garden, or lawn. The digital sensor sends notifications to your smartphone about what has to be done: watering, fertilizing, or moving the plant.
Parrot Flower Power được thiết kế để giúp bạn chăm sóc cây cỏ, vườn hoặc bãi cỏ. Bộ cảm biến kỹ thuật số gửi thông báo đến điện thoại thông minh của bạn về những gì cần phải làm: tưới nước, bón phân hoặc di chuyển nhà máy.

3. Fully autonomous suitcase – Vali tự động đi theo

Travelmate Robotics follows the owner everywhere and avoids obstacles using directional indicators.
Travelmate Robotics đi theo chủ nhân ở mọi nơi và tránh những trở ngại sử dụng các chỉ thị hướng.

4. Garbage scan- Quét rác

GeniCan is a useful device that scans the barcodes of products as you throw them into the garbage bin. It then creates a shopping list in your smartphone.
GeniCan là một thiết bị hữu ích quét mã vạch của sản phẩm khi bạn ném chúng vào thùng rác. Sau đó nó tạo ra một danh sách mua sắm trong điện thoại thông minh của bạn.

5. Reusable ear cleaner – Tháo gỡ tai nghe

The creators of Eeears take care of their customers and nature. This little device is safe and easy to use. Don’t be afraid to damage an eardrum — it won’t let you.
Những người sáng tạo của Eeears chăm sóc khách hàng và bản chất của họ. Thiết bị nhỏ này an toàn và dễ sử dụng. Đừng sợ làm hỏng màng nhĩ – nó sẽ không cho phép bạn.

6. Blincam

Just wink to take a picture with Blincam. This very convenient portable camera attaches to your glasses and won’t let you miss a wow moment anymore!

Chỉ cần nháy mắt để chụp ảnh với Blincam. Máy ảnh xách tay rất thuận tiện này gắn vào kính của bạn và sẽ không để bạn bỏ lỡ một giây phút wow nữa!

 

7. Athletic breast support band

Booband is so simple yet so creative. The band supports your breasts when you jump or run. Many girls might feel discomfort during intense training, but Booband will make your life easier and keep your skin elastic.
Booband rất đơn giản nhưng lại rất sáng tạo. Ban nhạc hỗ trợ ngực của bạn khi bạn nhảy hoặc chạy. Nhiều cô gái có thể cảm thấy không thoải mái khi tập luyện căng thẳng, nhưng Booband sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và giữ cho da đàn hồi của bạn.

8. Video toothbrush

Prophix is a smart toothbrush that projects a video to your phone screen when you brush your teeth. It helps you reach and monitor all problem areas.
Prophix là một chiếc bàn chải đánh răng thông minh chiếu một đoạn video lên màn hình điện thoại của bạn khi đánh răng. Nó giúp bạn tiếp cận và giám sát tất cả các khu vực có vấn đề.

9. Wetsleeve

Wetsleeve is the perfect replacement for plastic bottles. Designed for anybody with an active lifestyle, it allows you to drink without stopping your training. The leakproof material will keep water safe, and you can use the pockets for keys or a credit card.
Wetsleeve là sự thay thế hoàn hảo cho chai nhựa. Được thiết kế cho bất kỳ ai có lối sống tích cực, nó cho phép bạn uống mà không cần dừng tập luyện. Vật liệu chống thấm sẽ giữ nước an toàn, và bạn có thể sử dụng túi đựng chìa khóa hoặc thẻ tín dụng.

 

10. Spyntex transformer

Spyntex lets you be as creative as you want. It consists of adjustable panels and can be transformed into various practical items such as furniture, home accessories, and even toys!
Spyntex cho phép bạn sáng tạo như bạn muốn. Nó bao gồm các tấm có thể điều chỉnh và có thể được biến đổi thành các mặt hàng thực tế khác nhau như đồ nội thất, phụ kiện gia đình và thậm chí cả đồ chơi!

11. Tapi

Tapi is a simple rubber device that adjusts to your tap for comfortable drinking. Just put it on, squeeze the bottom, and drink.
Tapi là một thiết bị cao su đơn giản điều chỉnh để vòi nước của bạn để uống thoải mái. Chỉ cần đặt nó vào, vắt đáy, và uống.

12. Cake-slicing tin

Zenker’s cake-slicing tin is a necessary device for those who like to bake at home. You can use it to cut a cake into 8 layers.
Thiếc cắt bánh của Zenker là thiết bị cần thiết cho những ai thích nướng ở nhà. Bạn có thể sử dụng nó để cắt bánh thành 8 lớp.

 

13. Portable travel toilet for women

We think the Travel Toilet looks more like a joke item than a useful device. However, pregnant women might find it handy as might people who travel a lot and find themselves in situations where there’s no toilet.
Chúng tôi nghĩ rằng “Du lịch Toilet” trông giống như một trò đùa hơn là một thiết bị hữu ích. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai có thể thấy nó hữu ích như những người đi du lịch rất nhiều và thấy mình trong những tình huống mà không có nhà vệ sinh.

14. Anti-thief backpack

A thief needs only a minute to open your backpack and steal something. Bobby is a unique backpack that has hidden zipper closures and secret pockets. No one can open it when it’s on your back.
Một tên trộm chỉ cần một phút để mở ba lô của bạn và ăn cắp một cái gì đó. Bobby là một ba lô duy nhất có khóa dây kéo ẩn và túi bí mật. Không ai có thể mở nó khi nó ở phía sau của bạn.

15. Umbrella that opens upside down

We’ve been waiting for it for so long! Suprella is made of a strong water-resistant material. It opens upside down, so you won’t suffer from surprise soakings anymore. The advantages are pretty obvious.
Chúng tôi đã chờ đợi nó lâu rồi! Suprella được làm bằng vật liệu chịu nước mạnh. Nó mở ra lộn ngược, vì vậy bạn sẽ không bị ngâm mình nữa. Những lợi thế là khá rõ ràng

16. Back shaver

BaKblade 2.0 is for men who want to remove all the hair from their back. This device might also be useful for bodybuilders and those who don’t like to wear extra “fur.”
BaKblade 2.0 dành cho những người đàn ông muốn tháo tất cả “tóc” khỏi lưng. Thiết bị này cũng có thể hữu ích cho người tập thể hình và những người không thích mặc “lông thú” thêm.

Preview photo credit amazon, depositphotos