There’s an element in each of the following pictures that doesn’t belong there. However, not everyone can see all of them in a matter of seconds.

Có một yếu tố trong mỗi hình sau đây mà không có ở đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy tất cả chúng chỉ trong vài giây.

 

Find an element that doesn’t belong in each of the pictures below.

Tìm một phần tử không thuộc từng hình ảnh dưới đây.

1.

2.

3.

4.

5.