We may live in simple apartment blocks or townhouses, but some people just love to stand out in everything, including their “castles.”

Chúng ta có thể sống trong các căn hộ chung cư đơn giản hoặc nhà phố, nhưng một số người chỉ thích nổi bật trong mọi thứ, kể cả “lâu đài” của họ.

We at LOG Club have made a list of the world’s most unique houses that you’d want to live in. Check them out below.
Hãy cùng LOG Club đã liệt kê những ngôi nhà độc đáo nhất thế giới mà bạn muốn sống. Kiểm tra chúng dưới đây.

13. Heliodome, France

The Heliodome in France is a house that will both save energy and make your life very comfortable. The solar panels on the house help it stay cool in summer and warm in winter. The place can be visited for tours.
Heliodome ở Pháp là một căn nhà giúp tiết kiệm năng lượng và làm cho cuộc sống của bạn rất thoải mái. Các tấm pin mặt trời trong nhà giúp nó giữ được mát mẻ vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Địa điểm có thể được truy cập cho các tour du lịch.

12. Habitat 67, Montreal, Canada

Who knew that blocks stuck one on top of each other could form a block of apartments? This amazing structure was built in Montreal, Canada, by Moshe Safdie. At first, it was not supposed to be anything but his thesis, but people actually live in this amazing community building!
Ai biết rằng các khối ngăn cản một trên đầu  của nhau có thể tạo thành một khối căn hộ? Cấu trúc tuyệt vời này được xây dựng ở Montréal, Canada bởi Moshe Safdie. Lúc đầu, nó không phải là bất cứ điều gì nhưng nó là luận án, nhưng mọi người thực sự sống trong tòa nhà cộng đồng tuyệt vời này!

 

11. Futuro, Sweden

Futuro is a prefabricated spaceship-shaped house designed by Matti Suuronen, and it can be found around the world. But most of these houses are located in Finland, the architect’s homeland.
Futuro là một ngôi nhà bằng tàu vũ trụ được thiết kế bởi Matti Suuronen, và nó có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhưng hầu hết các ngôi nhà này đều nằm ở Phần Lan, quê hương của kiến trúc sư.

10. The Mirror House, Italy

The Mirror Houses in Bolzano, Italy, are difficult to notice thanks to their unique “mirror” design that makes them disappear from the surrounding area. Upon your arrival, a whole new conceptual house is at your disposal. Most importantly, you can rent it for holidays or events!
Nhà Mirror ở Bolzano, Ý khó có thể nhận ra nhờ thiết kế “gương” duy nhất khiến chúng biến mất khỏi vùng lân cận. Khi bạn đến, một ngôi nhà khái niệm hoàn toàn mới là theo ý của bạn. Quan trọng nhất, bạn có thể thuê nó cho ngày lễ hoặc sự kiện!

 

9. The Mechanical Hobbit House, Czech Republic

This mechanical hobbit-like house in the Czech Republic has won many awards for eco-living and eco-housing. It took almost 3 decades to build, but it will certainly stand longer without a doubt.
Nhà mechanical hobbit-like ở Cộng hòa Séc đã giành được nhiều giải thưởng về sinh thái sinh thái và nhà ở sinh thái. Phải mất gần 3 thập kỷ để xây dựng, nhưng chắc chắn nó sẽ lâu hơn mà không nghi ngờ gì.

8. The Nautilus House, Mexico

 

A true piece of art, the Nautilus House in Naucalpan de Juarez, Mexico, built by Javier Senosiain, can only make one’s life brighter and beautiful. It is open for public viewing throughout the year.
Một tác phẩm nghệ thuật thực sự, Ngôi nhà Nautilus ở Naucalpan de Juarez, Mexico do Javier Senosiain xây dựng chỉ có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên sáng sủa và tươi đẹp. Nó được mở cho công chúng xem trong suốt cả năm.

7. The Stone House, Portugal

This stone house in Portugal is a private property, surrounded by a fence. It certainly reminds us of a time when humanity lived in caves because the whole place is carved into a stone. It is not clear who lives there, but one thing is certain: it attracts so much attention that the owners put up “Private Property” signs.

 Ngôi nhà đá này ở Bồ Đào Nha là một tài sản tư nhân, được bao quanh bởi hàng rào. Nó chắc chắn nhắc nhở chúng ta về một thời gian khi nhân loại sống trong các hang động vì toàn bộ nơi được khắc vào đá. Không rõ ai đang sống ở đó, nhưng có một điều chắc chắn: nó thu hút rất nhiều sự chú ý mà các chủ sở hữu đã đưa ra các biển hiệu “Tư nhân”.
 

6. Rotterdam Cubic Houses, The Netherlands

The cubic houses in Rotterdam are privately owned. Their unique appearance has gathered a lot of attention. Yet it is possible to stay there, and many accommodation websites feature apartments there. You only need to book and see this fantastic cubic structure for yourself.
Nhà khối ở Rotterdam thuộc sở hữu của tư nhân. Sự xuất hiện độc đáo của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, có thể ở lại đó, và nhiều căn hộ ở đó. Bạn chỉ cần cuốn sách và xem cấu trúc khối tuyệt vời cho chính mình.

5. The Shoe House, The Netherlands

This shoe house in a park in the Netherlands is so cute and cozy that it looks like it jumped straight from a cartoon. And we are right to think so! This is the home of Alfred J. Kwak from a 1990 Dutch cartoon of the same name.
Ngôi nhà giày này trong một công viên ở Hà Lan rất dễ thương và ấm cúng có vẻ như nó đã nhảy thẳng từ một bộ phim hoạt hình. Và chúng tôi có quyền nghĩ như vậy! Đây là ngôi nhà của Alfred J. Kwak từ một bộ phim hoạt hình Hà Lan năm 1990 cùng tên.

 

4. The Shoe House, South Africa

Another Shoe House is situated in the South African province of Mpumalanga and was built in 1990 by entrepreneur and artist Ron Van Zyl. It was inspired by the old nursery rhyme “There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe.” It’s now a museum with the artist’s works, and it’s part of a whole complex that includes a guest house, a restaurant, a swimming pool, and a curio shop.
Một Nhà Giày khác nằm ở tỉnh Nam Phi của Mpumalanga và được xây dựng vào năm 1990 bởi doanh nhân và nghệ sĩ Ron Van Zyl. Nó lấy cảm hứng từ ước mơ trẻ thơ “Có một bà già sống trong một chiếc giày.” Bây giờ nó là một viện bảo tàng với các tác phẩm của nghệ sĩ, và nó là một phần của toàn bộ khu phức hợp bao gồm nhà khách, nhà hàng, hồ bơi và cửa hàng tạp hóa.

3. The Biomorphic House, Israel

This futuristic house in Nehusha, Israel, was built by the French architect Ephraim Henry Pavie. It is eco-friendly and looks so stunning you’ll definitely want to buy it one day!

 

2. The Upside-Down House, Germany

A zoo in Getorff, Germany, has got itself a house that is far from ordinary — it stands on its roof! Visitors are allowed all year, so feel free to stop by if you find yourself nearby in the future.
Một vườn thú ở Getorff, Đức, đã có một ngôi nhà xa lạ thường – nó đứng trên nóc nhà! Khách được phép trong cả năm, vì vậy hãy dừng lại nếu thấy mình gần đó trong tương lai.

1. Bonus: The Toilet House, Korea

Yes, this is a Mr. Toilet House. Located in Suwon City, South Korea, this toilet-shaped building is open for visiting all year. It also hosts events such as exhibitions and concerts.
Vâng, đây là nhà vệ sinh của ông ta. Tọa lạc tại thành phố Suwon, Hàn Quốc, toà nhà hình nhà vệ sinh này mở cửa để tham quan quanh năm. Nó cũng tổ chức các sự kiện như triển lãm và hòa nhạc.

Preview photo credit THE ENIGMATIC TRAVELER/flickr.com