Hitler is considered to be the most evil man that ever lived. Everybody is aware of his racist ideology, the Holocaust, and the millions of people killed under his orders. But can a man be an absolute monster? LOG Club wants to reveal some unexpected sides of this controversial figure.
Hitler được xem là người ác nhất từng thấy. Mọi người đều nhận thức được ý thức hệ phân biệt chủng tộc, Holocaust, và hàng triệu người bị giết theo lệnh của ông. Nhưng liệu một người có thể là một con quái vật tuyệt đối? LOG CLub muốn tiết lộ một số khía cạnh bất ngờ của con số gây tranh cãi này.

8. He had a crush on a Jewish girl. Anh ấy đã có tình cảm một cô gái Do Thái.

It sounds crazy, but he fell in love with a Jewish girl at school. Her name was Stephanie Isak, and she didn’t know about his feelings. He was very shy at that time and never told her about his love. However, he had some fantasies about her that could later develop into hate for the whole Jewish nation.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng ông ta đã yêu một cô gái Do Thái ở trường. Tên cô là Stephanie Isak, và cô không biết về cảm xúc của mình. Lúc đó ông ta rất nhút nhát và không bao giờ nói với cô ấy về tình yêu của ông ta. Tuy nhiên, ông ấy có một chút tưởng tượng về cô, sau này có thể phát triển thành ghét cho toàn thể dân Do Thái.

7. He had digestion problems.- Ông có vấn đề về tiêu hóa.

Hitler had serious gastrointestinal tract issues during his whole life. He often had stomach pains, gas, chronic diarrhea, and discomfort after meals. He was so afraid that somebody would find out about these problems that he tried 29 different drugs, but they couldn’t help him.
Hitler đã có những vấn đề về đường tiêu hóa nghiêm trọng trong suốt cuộc đời mình. Ông thường bị đau dạ dày, khí, tiêu chảy mãn tính, và khó chịu sau bữa ăn. Anh ta sợ rằng ai đó sẽ tìm hiểu về những vấn đề này mà anh ta đã thử 29 loại thuốc khác nhau, nhưng họ không thể giúp anh ta.
 

6. He had only one testicle. – Anh ta chỉ có một tinh hoàn.

Many people believe that this defect provoked his inferiority complex. Fighting for the German Empire during World War I, he was injured, and doctors had to remove one of his testicles to save his life. It happened during the Battle of the Somme in 1916.
Nhiều người tin rằng khuyết điểm này đã gây ra sự phức tạp thấp kém của mình. Chiến đấu cho đế chế Đức trong Thế chiến thứ nhất, ông bị thương và các bác sĩ phải lấy một trong tinh hoàn của mình để cứu sống ông. Nó xảy ra trong trận Somme năm 1916.

5. He wanted to become a priest. – Ông muốn trở thành một linh mục.

When he was 4 years old, he fell into a lake in the middle of the winter, and a priest saved his life. This occasion influenced his mind so greatly that he decided he would become a priest as well. However, as he grew up he realized that instead of serving God he wanted to be God himself.
Khi ông mới 4 tuổi, ông rơi xuống hồ vào giữa mùa đông, và một linh mục đã cứu sống ông. Nhân dịp này đã ảnh hưởng đến tâm trí anh đến nỗi anh quyết định sẽ trở thành một linh mục. Tuy nhiên, khi lớn lên, ông nhận ra rằng thay vì phục vụ Đức Chúa Trời, ông muốn trở thành Thiên Chúa

 

4. He behaved quite freely with women. – 4. Anh cư xử khá cởi mở với phụ nữ.

Hitler had no problem with grabbing women by their private parts whether they wanted it or not. And he didn’t stop there. He also had a relationship with his niece, Geli Raubal. Many people thought that there was more than friendly affection between them. At the age of 23, she committed suicide, and maybe this happened because of the disturbing sex acts she experienced with him.
Hitler đã không có vấn đề với việc lấy phụ nữ bởi các phần riêng tư  cho dù họ muốn nó hay không. Và ông ta không dừng lại ở đó. Ông ta cũng có quan hệ với cháu gái, Geli Raubal. Nhiều người nghĩ rằng có hơn tình thân  giữa họ. Ở tuổi 23, cô đã tự tử, và có thể điều này xảy ra vì những hành động tình dục làm phiền cô ấy đã trải nghiệm với anh ta.

3. He couldn’t drive.0 Anh ta không thể lái xe.

Strangely, he never tried to learn how to drive. Some people believe it was because he was afraid of failing in front of other people. However, he led his army quite successfully with a personal driver.
Kỳ lạ, anh không bao giờ cố gắng học cách lái xe. Một số người tin rằng đó là vì anh ta sợ không đứng trước người khác. Tuy nhiên, ông đã lãnh đạo quân đội của ông khá thành công với một trình điều khiển cá nhân.

2. He was a vegetarian. – Ông là một người ăn chay.

The Great Dictator loved animals very much and was against testing on them. He mentioned his being a vegetarian in his personal diary many times, and he even thought of introducing vegetarianism as an official ideology after the war. He expressed this idea in a conversation with Goebbels.
Nhà độc tài vĩ đại yêu thích động vật rất nhiều và chống lại việc thử nghiệm chúng. Ông đã nhắc đến việc ông ăn chay trong nhật ký cá nhân nhiều lần, và ông thậm chí còn nghĩ đến việc giới thiệu ăn chay như một ý thức hệ chính thức sau chiến tranh. Ông đã thể hiện ý tưởng này trong một cuộc trò chuyện với Goebbels.

1. He was against smoking. – Ông đã chống lại hút thuốc lá.

Although he smoked heavily in his youth, he became anti-smoking when he seized power. He considered cigarettes a waste of money and even started an anti-smoking campaignby banning this action on public transport.
Mặc dù ông đã hút thuốc rất nhiều trong thanh niên, ông đã trở thành ghét hút thuốc lá khi ông nắm quyền lực. Ông coi thuốc lá là một sự lãng phí tiền bạc và thậm chí bắt đầu một chiến dịch chống lại hút thuốc bằng cách cấm hành động này đối với phương tiện giao thông công cộng.

Preview photo credit Everett Historicaleastnews.ru